Báo nghỉ môn Đánh giá cảm quan TP

Lớp 19SH01 + TN được nghỉ tiết môn Đánh giá cảm quan thực phẩm vào buổi chiều thứ 7, 13/4/2019. Lịch học bù sẽ thông báo sau.