Báo nghỉ môn Đánh giá cảm quan TP

Hiện tại do có thay đổi GV phụ trách môn Đánh giá cảm quan TP nên lịch học vào chiều thứ 3 hằng tuần, từ 18/3- 28/4/2019 bị hủy. Lịch học mới sẽ được thông báo sau.