Báo nghỉ môn Phụ gia và bao bì thực phẩm

Lớp 19SH01+TN được nghỉ tiết môn Phụ gia và bao bì thực phẩm, sáng thứ 5, 03/10/2019.