Báo nghỉ môn Quá trình, thiết bị và công nghệ

Lớp 19SH01+TN được nghỉ môn Quá trình, thiết bị và công nghệ vào buổi chiều thứ 6, 01/3/2019.