Báo nghỉ Thực hành đánh giá cảm quan

Lớp 19SH01+TN được nghỉ tiết môn Thực hành đánh giá cảm quan vào chiều thứ 5, 09/5/2019. Lịch học bù sẽ thông báo sau.