Báo phòng học môn Công nghệ chế biến thực phẩm

Lớp 19SH01 + 20SH01 + TN học môn Công nghệ chế biến thực phẩm  theo lịch sau:

  •  Chiều thứ 4, 30/10, B04
  • Chiều thứ 6, 01/11, E2.1