Cập nhật phòng học

LỚP MÔN NGÀY THỨ BUỔI PHÒNG
K20 Quá trình thiết bị công nghệ 02/12 2 Chiều E2.1
K19 Công nghệ chế biến thịt, thủy sản

03/12

05/12

3

5

Chiều

Chiều

B06

B06

K19 Phụ gia và bao bì thực phẩm

03/12

05/12

3

5

Sáng

Sáng

C03

C03

K20 Vi sinh thực phẩm 03/12 3 Chiều C03
K19 + K20 Công nghệ chế biến thực phẩm 06/12 6 Chiều B02