Cập nhật phòng học

LỚPMÔNNGÀYTHỨBUỔIPHÒNG
K20Quá trình thiết bị công nghệ02/122ChiềuE2.1
K19Công nghệ chế biến thịt, thủy sản

03/12

05/12

3

5

Chiều

Chiều

B06

B06

K19Phụ gia và bao bì thực phẩm

03/12

05/12

3

5

Sáng

Sáng

C03

C03

K20Vi sinh thực phẩm03/123ChiềuC03
K19 + K20Công nghệ chế biến thực phẩm06/126ChiềuB02