Đổi lịch học Thực hành dinh dưỡng và thực phẩm chức năng

Lớp 20SH01 + TN học môn Thực hành dinh dưỡng và thực phẩm chức năng theo lịch sau:

  • Sáng chiều thứ 5, 6, 7 (26, 27, 28/9/2019)
  • Phòng: PTN Thực phẩm
  • GV: TS. Stanislau Ryzerski (Đại học Quốc gia Belarus) và ThS. Huỳnh Thị Bích Hạnh.
  • Ghi chú: các môn bị trùng lịch này sẽ được Khoa sắp xếp cho nghỉ để học Thực hành.