Hủy lịch môn CNCB thịt, thủy sản

Môn CNCB thịt, thủy sản sẽ được hủy lịch học cũ. Khoa sẽ thông báo lịch học mới sau.