Lịch học bù Vi sinh thực phẩm

Lớp 19SH01+TN học bù môn Vi sinh thực phẩm vào chiều thứ 4, 05/6 (phòng C02) và sáng thứ 7, 10/6 (phòng C02).