Lịch học buổi cuối môn Thực hành hóa học thực phẩm

Lớp 19SH01+TN học buổi cuối môn Thực hành hóa học thực phẩm vào sáng thứ 5, 27/6/2019 tại PTN Thực phẩm.