Lịch học các buổi còn lại môn CNCB thịt, thủy sản

Lớp 19SH01+TN học các buổi còn lại môn CNCB thịt, thủy sản:

THỨNGÀYPHÒNG
Sáng chủ nhật15/12E3.2
Chiều thứ 317/12E3.1
Chiều thứ 223/12E3.1
Chiều thứ 324/12E3.1
Chiều thứ 331/12E3.1