Lịch học các buổi còn lại môn CNCB thịt, thủy sản

Lớp 19SH01+TN học các buổi còn lại môn CNCB thịt, thủy sản:

THỨ NGÀY PHÒNG
Sáng chủ nhật 15/12 E3.2
Chiều thứ 3 17/12 E3.1
Chiều thứ 2 23/12 E3.1
Chiều thứ 3 24/12 E3.1
Chiều thứ 3 31/12 E3.1