Lịch học các buổi còn lại môn Đánh giá cảm quan

Lớp 19SH01+TN học môn Đánh giá cảm quan các buổi còn lại theo lịch sau:

  • Chiều thứ 7, 25/5, B05
  • Chiều thứ 2, 27/5, B04
  • Chiều thứ 7, 01/6, B04