Lịch học các buổi còn lại môn Thực hành đánh giá cảm quan thực phẩm

Lớp 19SH01+TN học các buổi còn lại môn Thực hành đánh giá cảm quan thực phẩm theo lịch sau:

  • Chiều thứ 5, 20/6
  • Chiều thứ 6, 21/6
  • Chiều thứ 5, 27/6
  • Phòng: PTN Thực phẩm