Lịch học môn CNCB sữa và sản phẩm sữa

Do có thay đổi giảng viên nên lớp 19SH01 + TN học môn Công nghệ chế biến sữa và sản phẩm sữa theo lịch sau:

  • Sáng chiều thứ 3, từ 08/5 đến 22/5/2019
  • Phòng C01.
  • GV: ThS. Nguyễn Lê Ánh Minh.