Lịch học môn CNCB thịt, thủy sản

Lớp 19SH01+TN học bù môn Công nghệ chế biến thịt, thủy sản theo lịch sau:

  • Chiều thứ 3, 26/11 – 17/12, E3.2 (5 tiết/buổi)
  • Chiều thứ 5, 28/11 – 19/12, E3.2 (5 tiết/buổi)
  • GV: TS. Hoàng Ngọc Cương