Lịch học môn Đánh giá cảm quan TP

Lớp 19SH01 + TN học môn Đánh giá cảm quan thực phẩm theo lịch sau:

  • Thời gian: chiều thứ 7 hằng tuần, từ tuần lễ 08/4 đến 19/05/2019.
  • Địa điểm: phòng B05.
  • GV: ThS. Nguyễn Quang Phong.