Lịch học Thực hành hóa học thực phẩm

Lớp 19SH01+TN học Thực hành hóa học thực phẩm theo lịch sau:

  • Sáng thứ 5, từ 06/5 đến 16/6/2019.
  • Phòng học: PTN Thực phẩm
  • GV: ThS. Huỳnh Thị Bích Hạnh