Lịch học Thực hành hóa học thực phẩm

Lớp 19SH01 + TN học môn Thực hành hóa học thực phẩm vào buổi sáng thứ 2 hằng tuần, từ ngày 06/5 đến 10/6/2019, PTN Thực phẩm (Hoàng Hoa Thám).