Phiếu báo nghỉ: Quá trình, thiết bị, công nghệ

Lớp 19SH01+TN được nghỉ tiết môn Quá trình, thiết bị, công nghệ vào buổi chiều thứ 4, 13/3/2019.

Lịch học bù sẽ thông báo sau.