Phòng học CNCB đường, bánh, kẹo

Lớp 19SH01+TN học buổi cuối môn CNCB đường, bánh, kẹo vào sáng thứ 4, 05/6, tại phòng B06.