Thay đổi lịch học môn Thực hành hóa học TP

Lớp 19SH01 + TN học Thực hành hóa học thực phẩm vào buổi sáng thứ 6 hằng tuần, bắt đầu từ 06/5 – 17/06/2019, tại PTN TP.