Thời khóa biểu HK 2 (cập nhật sau thời gian nghỉ dịch Covid-19)

1. Đối với các môn đại cương:

 

2. Đối với các môn cơ sở ngành và chuyên ngành: