V/v thay đổi phòng học môn Dinh dưỡng và TPCN

SV lớp 19SH01+20SH01+TN đổi phòng học môn Dinh dưỡng và TPCN vào sáng thứ 2, bắt đầu từ 07/10 đến 10/11, tại phòng C01.

Ghi chú: buổi sáng thứ 4, vẫn học tại phòng C04 (như lịch cũ).