Đổi phòng học môn Quá trình, thiết bị, công nghệ

Lớp 20SH01 + TN đổi phòng học môn Quá trình, thiết bị, công nghệ như sau:

  • Chiều thứ 2, từ 28/10 – 09/12: phòng E2.1
  • Chiều thứ 4, từ 20/10 – 11/12: phòng E3.2