Lịch học 2 buổi cuối môn Thực hành công nghệ enzyme, protein

Lớp 20SH01+TN học 2 buổi cuối môn Thực hành công nghệ enzyme, protein theo lịch sau:

  • Chiều thứ 3, 02/7
  • Chiều thứ 5, 04/07
  • PTN Thực phẩm