Lịch học buổi cuối môn Vi sinh thực phẩm

Lớp 20SH01+TN học bù buổi cuối môn Vi sinh thực phẩm theo lịch sau:

  • Sáng thứ 2, 30/12
  • Phòng học: C03.