Lịch học Thực hành hóa học thực phẩm

Lớp 20SH01+TN học Thực hành hóa học thực phẩm theo lịch sau:

  • Chiều thứ 2, 06/01
  • Sáng chiều thứ 5, 09/01
  • Phòng thí nghiệm thực phẩm
  • Còn 3 buổi học còn lại sau khi nghỉ Tết âm lịch, Khoa sẽ xếp lịch học và thông báo sau.