Lịch học trực tuyến đợt 1

  • Lớp 20SH01: Công nghệ chế biến thịt, thủy sản: Chiều thứ 4, từ 8/4/2020, tiết 7-8-9.
  • Đối với các môn đại cương, SV tải lịch học trực tuyến đợt 1 tại đây.