Cập nhật phòng học

LỚP MÔN NGÀY THỨ BUỔI PHÒNG K20 Quá trình thiết bị công nghệ 02/12 2 Chiều E2.1 K19 Công nghệ chế biến thịt, thủy sản 03/12 05/12 3 5 Chiều Chiều B06 B06 K19 Phụ gia và bao bì thực phẩm 03/12 05/12 3 5 Sáng Sáng C03 C03 K20 Vi sinh thực phẩm 03/12 3 Chiều C03 K19 + K20 Công nghệ...

Lịch học bù môn Độc chất học thực phẩm

Lớp 19SH01+20SH01+TN học bù môn Độc chất học thực phẩm theo lịch sau:Sáng thứ 6, 22/11, phòng B05 Sáng thứ 2, 25/11, phòng C01

Báo phòng học bù môn Công nghệ chế biến thực phẩm

Lớp 19SH01+20SH01+TN học bù môn CNCBTP vào chiều thứ 4, 20/11, phòng C03 (5 tiết/buổi).

Báo nghỉ môn CNCB thực phẩm

Lớp 19SH01+20SH01+TN được nghỉ tiết môn CNCB thực phẩm vào buổi chiều thứ 4 (13/11) và chiều thứ 6 (15/11). Lịch học bù sẽ...

Báo phòng học môn Công nghệ chế biến thực phẩm

Lớp 19SH01 + 20SH01 + TN học môn Công nghệ chế biến thực phẩm  theo lịch sau: Chiều thứ 4, 30/10, B04 Chiều thứ 6, 01/11,...

Đổi phòng học môn Quá trình, thiết bị, công nghệ

Lớp 20SH01 + TN đổi phòng học môn Quá trình, thiết bị, công nghệ như sau:Chiều thứ 2, từ 28/10 - 09/12: phòng E2.1 Chiều...

Báo đổi phòng học – CNCB thực phẩm

Lớp 19SH01 + 20SH01+ TN sẽ học các buổi còn lại môn CNCB thực phẩm tại phòng E2.2.

Báo đổi lịch học môn Dinh dưỡng và TPCN

Lớp 19SH01+20SH01+TN học các buổi còn lại môn Dinh dưỡng và TPCN theo lịch sau:Sáng thứ 2 (07/10): 3 tiết, phòng C01 Sáng thứ 4...

Báo nghỉ môn CNCBTP

Lớp 19SH01+20SH0+TN được nghỉ tiết môn CNCB thực phẩm trong tuần lễ từ 30/9 đến 05/10/2019.
0274 3 871 384