Phòng học bù Vi sinh thực phẩm (2 buổi cuối)

Lớp 20SH01+TN học bù Vi sinh thực phẩm theo lịch sau:

  • Chiều thứ 3, 24/12, phòng C01
  • Chiều thứ 5, 26/12, phòng C01