Báo đổi phòng học Thực hành sinh lý thực vật

Lớp 21SH01+TN học môn Thực hành sinh lý thực vật sáng thứ 4, 22/5, tại phòng thí nghiệm Vi sinh. Các buổi học còn lại vẫn học tại PTN Sinh.