Báo lịch học các buổi cuối môn Thực hành phần mềm thống kê sinh học

Lớp 21SH01+TN học các buổi cuối môn Thực hành phần mềm thống kê sinh học theo lịch sau:

  • Chiều thứ 7, 19/10, phòng máy 2
  • Sáng chiều thứ 7, 26/10, phòng máy 2
  • Sáng thứ 7, 02/11, phòng máy 2 (thi kết thúc môn)