Báo lịch học Sinh lý thực vật

Lớp 21SH01 + TN học môn Sinh lý thực vật theo lịch sau:

  • Chiều thứ 7 hằng tuần, bắt đầu từ tuần lễ 04/3 đến 14/4/2019.
  • Phòng học: BII.6
  • GV: TS. Nguyễn Xuân Dũng