Báo nghỉ môn Thực hành phần mềm thống kê sinh học

Lớp 21SH01+TN được nghỉ tiết môn Thực hành phần mềm thống kê sinh học vào buổi chiều thứ 7, ngày 05/10/2019.