Báo nghỉ Thực hành phần mềm thống kê sinh học

Lớp 21SH01+TN được nghỉ tiết môn Thực hành phần mềm thống kê sinh học vào sáng thứ 7, 02/11/2019. Học bù vào sáng thứ 7, 09/11/2019.