Báo thay đổi lịch học “Sinh lý thực vật”

Do có thay đổi GV nên lịch học môn Sinh lý thực vật (chiều thứ 2, từ 18/2/2019) sẽ bị hủy. Khoa sẽ sắp xếp GV và xếp lịch học mới. SV theo dõi thông báo sau để biết lịch học.