Lịch học mới môn Thực hành phần mềm thống kê sinh học

Lớp 21SH01+TN lưu ý: môn Thực hành phần mềm thống kê sinh học theo lịch sau:

  • GV: ThS. Nguyễn Anh Trinh
  • Thời gian: chiều thứ 7, bắt đầu từ 28/9 đến 02/11/2019.
  • Phòng máy 2