Phòng học 3 buổi còn lại môn Kỹ thuật di truyền cơ bản

Lớp 21SH01+22SH01+TN học môn Kỹ thuật di truyền cơ bản các buổi còn lại theo lịch sau:

NGÀY THỨ BUỔI PHÒNG
25/5/2020 2 Sáng AI.2
25/5/2020 2 Chiều AI.2
26/5/2020 3 Sáng B04