Thay đổi phòng học môn Sinh lý thực vật

Lớp 21SH01 + TN đổi phòng học môn Sinh lý thực vật vào chiều thứ 7 hằng tuần sang phòng BIII.12, bắt đầu từ ngày 16/3/2019.