Thông báo hủy lịch học môn Thực hành sinh lý thực vật

Lớp 21SH01+TN được hủy lịch học môn Thực hành sinh lý thực vật từ ngày 11/3 đến 21/4/2019 do có thay đổi GV. Lịch học mới sẽ được thông báo sau.