V/v thay đổi phòng học môn Phương pháp thống kê sinh học

Phòng Đào tạo thông báo, môn Phương pháp thống kê sinh học, sáng thứ 7 ngày 05/10/2019 chuyển sang học phòng C01.