Kế hoạch tổ chức thực hiện Luận văn tốt nghiệp và Tiểu luận tốt nghiệp năm 2020

Lưu ý: Các bạn nộp đề cương cho cô Phượng tại văn phòng Khoa (khu A), vào giờ hành chính từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30 vào các ngày 21/09/20 (dành cho Tiểu luận) và 28/09/2020 (dành cho Luận văn).