Kết quả xét điều kiện thực hiện LVTN/TLTN K18, 2018-2019 (xét lần 1)

Dưới đây là kết quả xét điều kiện thực hiện LVTN và TLTN trên hệ thống. SV lưu ý:

  • SV đủ điều kiện thực hiện LVTN: tiến hành nộp Phiếu đăng ký đề tài (mẫu của LVTN) + Đề cương chi tiết cho C. Giao. Thời gian: trước 16h00 ngày 18/3/2019. Phiếu đăng ký đề tài phải có chữ ký của SV và GVHD. GVHD cần ký trên trang bìa của đề cương chi tiết để xác nhận đã xem qua đề cương của SV.
  • SV đủ điều kiện thực hiện TLTN: tiến hành nộp Phiếu đăng ký đề tài (mẫu của TLTN) + Đề cương chi tiết cho C. Giao. Thời gian: trước 16h00 ngày 18/3/2019. Phiếu đăng ký đề tài phải có chữ ký của SV và GVHD. GVHD cần ký trên trang bìa của đề cương chi tiết để xác nhận đã xem qua đề cương của SV.
  • SV không đủ điều kiện nhưng muốn xin làm trước thì nộp các hồ sơ như trên + Đơn xin thực hiện LVTN (hoặc TLTN) trước cho C. Giao. Thời gian: trước 16h00 ngày 18/3/2019.
  • SV đủ điều kiện nhưng không có tên trong danh sách hoặc thuộc danh sách không sách không đủ điều kiện: đề nghị báo ngay cho C. Giao để được điều chỉnh. Thời gian: trước 16h00 ngày 06/3/2019.
  • Những trường hợp K16 hoặc K17 đã nộp Phiếu đăng ký và đề cương chi tiết xét duyệt vào những năm trước thì nộp lại Phiếu đăng ký. Trên Phiếu đăng ký ghi chú "Đã nộp đề cương". Thời gian: trước 16h00 ngày 18/3/2019.
  • SV có bất kỳ thắc mắc gì khác có thể liên hệ văn phòng khoa 1, gặp C. Giao để được hỗ trợ.