Kết quả xét điều kiện thực hiện LVTN/TLTN K18 (xét lần 2)

Phòng Đào tạo đã tiến hành xét điều kiện thực hiện LVTN/TLTN lần thứ 2, SV xem kết quả bổ sung cho lần xét đầu bên dưới

  • Những SV đủ điều kiện tiến hành nộp hồ sơ (Phiếu đăng ký, Đề cương chi tiết,…) theo quy định ở thông báo trước (thông báo kết quả xét lần 1).
  • SV nếu có bất kỳ thắc mắc gì về kết quả xét này cần liên hệ gấp C. Giao (trước ngày 16/3/2019) để được hỗ trợ giải quyết.

DANH SÁCH SV ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TIỂU LUẬN TN (bổ sung)

 

DANH SÁCH SV KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN LVTN/TLTN