Thông báo v/v nộp Phiếu đăng ký và đề cương thực hiện LVTN/TLTN

Khoa Công nghệ Sinh học thông báo:

  • Sinh viên khóa 20: tiến hành nộp Phiếu đăng ký (file đính kèm dành cho LV, file đính kèm dành cho TL) và Đề cương chi tiết LVTN/TLTN về Văn phòng Khoa, thời gian: từ ngày 12/4 đến 20/4/2021.
  • Sinh viên khóa 19 trở về trước: nếu đã đủ điều kiện thực hiện đề tài, đề nghị nộp đơn xin thực hiện đề tài về Văn phòng Khoa, thời gian: từ ngày 06/4 đến 12/4/2021 để được xét điều kiện.
  • Lưu ý: Sinh viên tham khảo Quy định về bố cục và cách thức trình bày đề cương chi tiết tương tự như Quy định dành cho LVTN/TLTN. Xem file đính kèm.