V/v đăng ký thực hiện LVTN/TLTN năm 2020

SV các khóa 16, 17, 18, 19 đã đủ điều kiện thực hiện LVTN/TLTN (không còn nợ môn) đề nghị liên hệ văn phòng Khoa, gặp cô Phượng để đăng ký thực hiện LVTN/TLTN trong năm 2020. Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 04/8/2020.