V/v nhận lại TLTN để chỉnh sửa hoàn thiện

THÔNG BÁO

Căn cứ vào kết quả chấm phản biện Tiểu luận tốt nghiệp.

Khoa Công nghệ Sinh học thông báo: những sinh viên ĐÃ NỘP TLTN nhận lại quyển TLTN về chỉnh sửa hoàn thiện, cụ thể như sau:

 • Thời gian nhận lại TLTN: từ ngày 19/1 đến 16h30 ngày 22/1/2021
 • Địa điểm: văn phòng Khoa (gặp C. Giao)

Sau khi tiến hành chỉnh sửa, Sinh viên in 01 quyển + gửi file về Khoa.

 • Lưu ý:
  • Sinh viên chỉnh sửa theo yêu cầu trong phiếu chấm phản biện và trong quyển TLTN nhận lại
  • File gửi bao gồm: file word và file PDF quyển TLTN đã hoàn thiện. File được gửi về email khkgiao@bdu.edu.vn.
  • Thời gian nộp lại TLTN: từ ngày 21/1 đến 16h30 ngày 27/1/2021. 
  • Địa điểm: Văn phòng Khoa (nộp cho C. Phượng)