V/v phổ biến quy chế thực hiện LVTN/TLTN cho SV khóa 19

Khoa CNSH sẽ tổ chức 1 buổi phổ biến các quy định, quy chế, hướng dẫn liên quan đến việc thực hiện LVTN hoặc TLTN cho SV năm 4, do đó đề nghị tất cả SV lớp 19SH01 tham dự buổi họp này, cụ thể như sau:

  • Thời gian: 09h00, thứ 4, ngày 04/3/2020.
  • Địa điểm: phòng C01.
  • Thành phần tham dự: Ban chủ nhiệm Khoa, GV chủ nhiệm K19, Trợ lý giáo vụ, SV K19.