TB đóng lệ phí Tiểu luận tốt nghiệp và Luận văn tốt nghiệp năm 2022

Khoa Công nghệ Sinh học thông báo

Những Sinh viên đủ điều kiện thực hiện Tiểu luận tốt nghiệp và Luận văn tốt nghiệp năm 2022, tiến hành đóng lệ phí môn học như sau:

  • Học kỳ 1, năm học 2022-2023
  • Lệ phí Tiểu luận tốt nghiệp (BIO1203): 1.926.000đ/SV (Một triệu chín trăm hai mươi sáu ngàn đồng/SV). 
  • Lệ phí Luận văn tốt nghiệp (BIO0987): 4.494.000đ/SV (bốn triệu bốn trăm chín mươi bốn ngàn đồng/SV).
  • Thời gian đóng: từ ngày 05/10 đến hết ngày 10/10/2022.